Genel Bilgiler

 

Fakültemizde Fizik, Kimya, Matematik, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Mütercim ve Tercümanlık, Coğrafya ve Sosyal Hizmet Bölümü olmak üzere 14 bölüm bulunmaktadır. 10. Yılında fakültemizin Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, ve Sosyal Hizmet Bölümleri büyük bir gelişme göstererek kuruluşlarını tamamlamış durumdadır.

Fakültemizin 4 yıllık lisans düzeyinde I. öğretim programında 2608, II. öğretim programında da 1646 olmak üzere toplam 4254 öğrenci bulunmaktadır. Fakültemiz 15 profesör, 28 doçent, 39 doktor öğretim üyesi, 45 araştırma görevlisi ve 12 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 139 öğretim elemanıyla hizmet vermektedir.

MİSYON

Genelde, insanlığın ortak değerlerini paylaşmayı bilen, insan haklarına ve ahlakî değerlere saygılı, sosyal ilişkiler yönü kuvvetli, demokratik ilkeleri benimsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında tarafsız değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık ile paylaşmayı kabul eden fertler yetiştirmektir. Özelde; Fen ve Sosyal Bilimler alanında, bilimin ilkelerini ve işleyişini kavramış, analiz ve sentez yoluyla olayları tahlil etme gücüne sahip, söz konusu bilimler ile hayatın diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; eleştirebilen, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, sorgulayıcı, çağdaş ve uygulamaya yönelik bilgi ile donatılmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik yapabilecek yapıda kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

İlaveten Üniversitemizin “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” (Tarım-Havza Bazlı Kalkınma) kapsamında pilot üniversite olarak seçilmesinden dolayı Fakültemizin birçok bölümü ve ilgili öğretim üyeleri bu bağlamda yaptıkları ve yapacakları projelerle büyük katkı sağlamaktadırlar.

VİZYON

Yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş bir eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmek; bilimsel araştırmalar, nitelikli eğitim ve yayım faaliyetlerinde ulusal ve evrensel boyutta örnek gösterilen, bölge, ulus ve dünya insanlarının yararına ve özellikle de “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı” kapsamında bölgeye yönelik çalışmalara katkıda bulunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak, örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir:

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ''Türkiye'nin Yükseköğretim stratejisi''

2)  Kalkınma Planları ve Yılı Programı

3) Orta Vadeli Program

4) Orta Vadeli Mali Plan 

5) Bilgi Toplumu Stratejisi ve Etki Eylem Planı

Fen Edebiyat Fakültesi acil eylem planı için tıklayınız