Tarih Bölümü

2023-2024 BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV PROGRAMI

Genel Bilgi

Tarih Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, fakültemizle aynı tarihte açılmıştır. Bölümümüz kurulum aşamasını tamamlamış ve ilk olarak 2009 – 2010 Akademik yılında I. Öğretime öğrenci almaya başlamıştır. Bir yıl sonra II. Öğretime başlamıştır. Bölümümüz, I. ve II. öğretim programlarına her yıl ortalama 120 öğrenci almaktadır. Tarih Bölümü’nde; Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere altı Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Tarih Bilimi, yazının kullanılmaya başlandığı dönemlerden bugüne değin olagelen ve daha çok merkezinde insanın yer aldığı olayları; sebep ve sonuçların çevirdiği daire içerisinde; bu olayların geçtiği yerleri de ihmal etmeden inceleyen ve bulduğu sonuçları günümüzde yaşanan olayların anlaşılmasında bir atlama taşı olarak kullanmanın yollarını arayan bilim dalıdır.

Bu bilim dalı, bugün, özellikle teknolojideki hızlı gelişmeler sonucunda, hemen her toplumun kültürel, ekonomik, siyasal vs. alanlarda birbirlerine temas etme şansı ve ihtimalinin son derece arttığı günümüzde dengeli, tutarlı ve sağlam politikalar izlemek isteyen devletlerin veya birliklerin yardımına koşacak başlıca disiplinlerden biri haline gelmiştir. 

Sonuç olarak ülkelerin asli unsuru insan olduğu için bu bilim dalının öğretimi son derece önem arz etmektedir. Üniversitemizin hedefi tarih şuuruna sahip, geleceğe keskin gözlerle bakabilmenin yollarını bilen ve bunu tüm insanımıza teşmil etme gayretinde olan idealist tarihçiler yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Üniversitelerin tarih bölümlerinde başlıca dallar Genel Türk tarihi, Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olarak sayılabilir.

Gereken Nitelikler: Tarih alanında çalışmak isteyenler, her şeyden önce tarih, coğrafya, sosyoloji ve felsefeye ilgi duymaları yararlarına olur. Bu alanda ilerleyebilmek için Osmanlıca, Arapça ya da Farsça yanında bir batı dilini bilmek ve diğer sosyal bilim alanlarında da yetişmiş olmak gereklidir. Kişinin geniş bir kültüre, üstün bir genel akademik yeteneğe, bilimsel merak ve tutkuya, yazma yeteneğine sahip olması gereklidir. Belgeleri toplamak ve değerlendirmek çok uzun çalışmalar gerektirebilir. Bu nedenle tarihçi sabırlı, çalışmaktan bıkmayan bir kimse olmalıdır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Tarihçilik, geniş iş alanı olan meslek dallarına göre, iş bulma olanağı daha kısıtlı bir alandır. Ancak pek çok alanda olduğu gibi, bu alan çok yetenekli ve meraklı, kendini yetiştirmeye istekli kimselere doyurucu çalışma olanağı sağlar.

Tarih bölümünde öğrenimini tamamlayanlar eğitim kurumlarda "tarihçi" öğretmen olarak görev alabilirler. Tarihçi geçmiş olayları, kurumları, düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları, kitabeleri, mektupları, anı defterlerini, mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar, olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak, yansız bir tutumla, açık ve öz biçimde rapor eder.

Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Osmanlı Türkçesi’ni iyi bilenler "arşivci veya tasnif elemanı" olarak çalışabilirler. Arşivciler tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, nüfus idareleri, adliyeler, belediyeler gibi resmi  kurumlar ile eski belgelerini saklamak durumunda olan özel kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir.

Tarihçiler, resmi ve özel kurumlarda memur olarak da görev alabilirler. Gerekli ön şartları sağlamaları durumunda güvenlikle ilgili alanlarda iş bulabilirler. Akademisyen olmak isteyenler için tarihçilik zevkli iş ve çalışma imkanları sunar.

Misyonumuz Vizyonumuz

Bingöl Üniversitesi Tarih Bölümü, tarih bilgi ve donanımına sahip, objektif değerlendirmeler yapabilen, bilgi birikimi ve tecrübelerini gelecek nesillere en doğru ve güncel bir şekilde aktarmayı hedefleyen öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Misyonumuz, Tarih bölümünü tercih eden öğrencilerimize yeterli düzeyde tarih bilgisi edinme, tarih araştırmalarında kullanılan belgeleri okuyup, anlama ve yorumlama becerisinin yanında farklı disiplinlerden alacağı yardımla karşılaştırmalı yaklaşım ve analiz kabiliyeti kazandırmaktır.

Bölüm müfredatı, Türk tarihinin yanı sıra, dünya tarihinin farklı alanlarını kapsayacak şekilde planlanmıştır. Diğer taraftan öğrencilerimizin iyi bir eğitimci, çok farklı meslek dallarında çalışabilecek altyapıya sahip ve değişen dünyayı algılayıp ona göre kendini konumlandırabilecek nitelikte bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.