Sosyoloji Bölümü


Sosyoloji; sosyal hayatı, sosyal değişimi, insan davranışlarının sosyal nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen kuramsal ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı günümüzdeki toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel değişimlere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Tüm insan davranışları sosyal bir içerik taşıdığından, sosyolojinin araştırma konuları, aileden kamusal alanın anonim ilişkilerine, ekonomiden politika ve kültüre, kırsal topluluklardan metropollere, özel sektör kuruluşlarından devletin bürokratik örgütlenmelerine kadar uzanan geniş bir sahadaki yapılanma ve değişimleri kapsar. Bu bakımdan sosyoloji; araştırma, kuram ve uygulamayı bünyesinde birleştiren bir bilim dalıdır.

Bu çerçevede eğitim veren bölümümüzün amacı; devlet ve özel sektörde yer alan farklı kurumlar için istihdam edilmek üzere nitelikli ve eğitimli uzman yetiştirmektir. Bu bağlamda; hem ulusal hem de bölgesel düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli uzmanların önemli bir kısmı Sosyoloji Bölümlerince karşılanmaktadır. Bununla birlikte, Küreselleşme olgusu ve AB’nin genişleme politikası gibi süreçler, Türkiye’nin kısa ve orta vadede nitelikli Sosyolog ihtiyacını yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Sosyologlar, devlet kurumlarının yanı sıra, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Özellikle son yıllarda AB projelerinin yaygınlaşması ile birlikte dil yeterlilikleri ve sosyolojik bilgi bakımından iyi donanımlı sosyologlara olan ihtiyaç artmıştır. Ayrıca yeni kurulan bakanlıklarda ve Kalkınma Ajanslarında, UNDP gibi uluslararası kuruluşlarda her geçen gün sosyolog ihtiyacı artmaktadır. Bu bağlamda bölümden mezun olan öğrencilerin aşağıda belirtildiği gibi oldukça geniş yelpazede iş olanakları bulunmaktadır.

Sosyoloji bölümü mezunları; Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere; Bölgesel Kalkınma Ajansları, TUBİTAK, YÖK, ULAKBİM, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Ulusal Ajans, Türk Patent Enstitüsü, TRT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Sivil Toplum Örgütleri, Medya Kuruluşları, Reklamcılık Sektörü, Araştırma ve Danışmanlık Şirketleri, Özel Halkla İlişkiler Departmanları, Özel İnsan Kaynakları Departmanları, Özel Stratejik Planlama Departmanları, Özel Sosyal Etki Değerlendirme Birimleri, Özel, Kamu ya da STK’larda Proje Geliştirme ve Değerlendirme Departmanları, Firmaların Müşteri Temsilcilikleri, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Cezaevleri, UN, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNHCR, UN-HABITAT, UNESCO, UNRWA, ILO, IOM, WB, WFP, WHO, FAO ve benzeri uluslararası örgütler, AB Projeleri alan tüm kurumlar, yayınevleri ve bankalar gibi çok çeşitli kuruluş ve alanlarda sosyolog, uzman, uzman yardımcısı, veri analisti, araştırmacı, değerlendirici, koordinatör, danışman ve yönetici olarak istihdam edilebilmektedir. Bunun yanı sıra öğrenciler, üniversitelerde akademisyen olarak da çalışabilmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun ilgili kararı gereği, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji ve 8 kredi mantık dersi ve pedagojik formasyon alan sosyoloji mezunları, devlet ve özel okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. Bu kapsamda Bölümümüzün müfredat programı, sosyoloji derslerinin yanı sıra, 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji ve 8 kredi Mantık derslerinin verilmesini öngörecek şekilde düzenlenmiştir.

Bölüm Tanıtımı

Sosyoloji Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Fakülteyle aynı tarihte açılmıştır. Bölümümüz, 2010–2011 Akademik yılında öğrenci almaya başlamıştır. Eğitim öğretim faaliyetlerini I. ve II. öğretim programlarını uygulayarak sürdüren bölümümüz, lisans programına, her yıl 120 civarı öğrenci almaktadır.

Sosyoloji Bölümü’nde; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Sosyometri ve Uygulamalı Sosyoloji olmak üzere dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüz akademik kadrosunda 5 öğretim üyesi (1 Prof. 1. Doç. Dr., 3 Dr. Öğr. Üyesi), 1 öğretim görevlisi (Öğr.Gör.) ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Bölümümüzün;

 • Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü,
 • Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü,
 • Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü,
 • İlahiyat Fakültesi,
 • Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü ile çift ana dal (ÇAP) ve yan ana dal (YAP) protokolü bulunmaktadır.

Bu protokole göre, ÇAP veya YAP programına kaydolan ve başarılı olan öğrenciler, öğrenim yaşamının sonunda iki diploma (ÇAP) ve bir sertifika (YAP) ile mezun olmaktadırlar.

Vizyon
Bölümümüzün vizyonu; evrensel standartlarda bilgi üreterek ve eğitim vererek, Türkiye’nin ihtiyacı olan mesleki ve genel kültürü zengin, en az bir yabancı dil bilgisine, o dili yazılı ve sözlü olarak kullanabilecek düzeyde sahip olan, yeniliklere açık ve eleştiri gücü yeterli, yaşadığı çevre ve ülke kadar, uluslararası sorunlara da duyarlı, dünya ve ülke meselelerini bir aydın olarak takip eden aydınlık ve evrensel düşünen sosyologlar yetiştirmektir.


Misyon
Bölümümüzün misyonu; öğretim üyeleri araştırma ve eğitim yetkinliği bağlamında uluslararası düzeyde olan ve uluslararası düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, disiplinlerarası bilgi ve kavrayışa sahip, toplumsal yaşamın oluşum, değişim ve dönüşüm dinamiklerini hem yerel hem evrensel düzeyde anlayan, açıklayan, yorumlayan ve eleştiren sosyologlar yetiştirmek amacıyla toplumsal sorunların tespitine ve çözümüne yönelik sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik politikalar üretilmesine bilimsel katkı sağlayan, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim veren ve sürekli kendini geliştiren bir bölüm olmaktır.