Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

GENEL BİLGİ
Biyoteknolojik ürünlerin, yüksek miktarlarda üretilmesi ve değerli ürünler olarak katma değerinin yüksek olması, bu alanda var olmayı gerektirir. Bu alan ayrıca günümüz dünyasında da çok önemlidir. Özellikle biyoteknolojik araştırma alanları oluşturulurken gereksinim duyulan yetişmiş insan gücünün sağlanmasında güclüklerle karşılaşılmaktadır.Türkiye bu alanda çağın gerisinde kalmamak için moleküler biyolojiye farklı ve yenilikçi bir anlayışla bakan, eğitim-öğrenim ile temel araştırma ve teknoloji kavramlarını entegre bir şekilde hayata geçirecek moleküler biyoloji ve genetik bölümlerini üniversitelerinde oluşturmak zorundadır. Bu amaçla Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü,Türkiye'nin bu dalda,uluslararası seviyede rol almasını misyon edinmiştir.
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜNÜN VİZYONU

Bingöl Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen bir üniversite olma yolunda ilerlerken, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün bu ilerlemeye etkin katılımını sağlamak, Üniversite-Sanayi-Sağlık ilişkilerini geliştirmeyi ve işbirliğini arttırmak bölümün amaçlarındandır. Böylece elde edilen bilimsel verilerin geniş bir alanda uygulanabilirliği sağlanacaktır.

Öte yandan, Moleküler Biyoloji ve Genetik’in uygulanabildiği alanlar çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Yeni teknolojilerin oluşturulmasında biyolojik sistemlerin öneminin artması, genetik biliminin farklı bilim alanları ile bütünleşmesini ve yeni disiplinler arası çalışma sahalarının oluşmasını olanaklı kılmaktadır. Nanobiyoteknoloji, biyomühendislik, biyomedikal, biyoinformatik, gen mühendisliği v.b sahalarda moleküler biyoloji ve genetik çalışmaları ihtiyaç arz etmektedir. Globalleşen dünya politikalarının yüzünü yenilenebilir kaynaklara çevirmesi ile birlikte biyolojik sistemlerin çeşitli bilimsel ve sanayi alanlarındaki kullanımının artması yadsınamaz bir gerçektir. Bu sebeble Moleküler Biyoloji ve Genetik eğitimi alan bireylerin gelişmiş ülkelerin yeni teknolojik hedeflerine ulaşmasında ciddi bir lokomotif güç olacağı aşikârdır. Ülkemizi gelişmekte olan ülkeler statüsüne koyacak olursak, geleceğin moleküler biyoloji politikaları olarak lanse edilen fikirlerin iyileştirilmesi ve daha iyi noktalara getirilmesi açısından ulusal ve uluslararası alanda yarışabilen beyin gücünü oluşturmak en önemli hedefimizdir. Son yıllardaki reformist yapısı ile yüzünü batıya dönen ve gelişme hedeflerini bu doğrultuda belirleyen ülkemizde, belirlenen amaçlara ulaşma noktasında Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarına duyulan ihtiyaç önem arz etmektedir.

Bu çerçevede eğitim veren bölümümüzün amacı, devlet ve özel sektörde yer alan farklı kurumlar için istihdam edilmek üzere nitelikli ve eğitimli uzman yetiştirmektir. Bununla birlikte patentlenebilir ürünlerin geliştirilmesi içinde bu bölümün üniversitemizde var olması ve diğer bölümler ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunarak interdisipliner alanda gelişme kaydedilmesi de heflerimizdendir.İleride bu bölüm ve diğer bölüm mezunları için yüksek lisans ve doktora programlarına akademik, fiziki ve işgücü açısından da bir hazırlık sağlamak amacındayız. Bunun için bölümümüzde 3 profesör, 3 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.